Mục tiêu hoàn thành trước [2024-12-01 07:30:00]Giờ UTC+8